MässreglerFör mässan den 29/6 2019 har WSHH sökt och fått dispens från L80.

Observera att dispensen endast gäller reptiler och amfibier.


Regler för WSHH Expo 29/6 2019.


OBS! Försäljning av pälsdjur och fjäderfä är ej tillåtet på mässan!


Endast fångenskapsuppfödda djur och djur som inte visar kliniska tecken på sjukdom får visas i mässlokalerna.


Säljare är skyldig att lämna information om djurets skötsel etc. i enlighet med 3 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. Av informationen ska det också framgå huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 (se nedan). Nödvändig dokumentation ska finnas tillgänglig på mässan och överlämnas till köparen.


Vid försäljning är säljaren skyldig att lämna ett underskrivet överlåtelsedokument med följande uppgifter:

vetenskapligt namn, djurets födelsedatum (om känt), kön (om känt), datum för överlåtelse samt uppfödarens och/eller säljarens och köparens namn och adress.


Djur som är uppenbart stressade ska tas bort från utställningsbordet och placeras på så sätt att de inte störs av t.ex. besökartrafiken. Att stressa djuren i förevisningssyfte, t.ex. genom att skaka eller knacka på förvaringsbehållaren, är förbjudet.


Djuren skall vara förpackade så att de inte under några som helst omständigheter kan rymma ur behållaren/na.


Behållaren ska märkas med djurets vetenskapliga namn.


Djuren ska transporteras och säljas i samma behållare utom i undantagsfall, t.ex då de måste packas om för att uppfylla kraven i Djurskyddsmyndighetens regler och allmänna råd om transport av levande djur (DFS 2004:10, saknummer L5).


Reptiler och amfibier ska hållas en och en.


Förvaringsbehållaren får endast ha insyn från en sida eller taket.


Förvaringsbehållaren ska minst ha ett innermått motsvarande 1,5 dl. (Räkna bredden gånger djupet gånger höjden i centimeter.)


Behållarens kortaste sida eller minsta diameter motsvara 1,5 ggr kroppslängden för ödlor och amfibier (nos –kloak), 0,3 ggr totallängden för ormar (nos – svanspets), och 2 ggr skallängden för sköldpaddor (ryggsköld). Djuren ska dock kunna vända utan problem samt vila i normal kroppsställning. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.


Förvaringsbehållaren ska innehålla trygghetsskapande inredning som möjliggör transport samt artanpassad vila och bottenmaterial anpassat till arten i fråga.


Rengöring av förvaringsbehållaren ska ske vid behov för att upprätthålla god hygien.


Luftfuktighet och temperatur i behållaren ska vara anpassad till artens behov. Omgivningstemperaturen i mässlokalen kommer vara anpassad till ändamålet och ligga mellan 21-27°C.


Vid varje försäljningsstånd med arter vars temperaturbehov avviker från omgivningstemperaturen ska det finnas utrustning för mätning av temperatur.


Vid försäljning av djurarter med särskilda krav på luftfuktighet ska finnas utrustning för mätning av luftfuktighet.


Halvakvatiska arter ska hållas på fuktigt substrat.


Helakvatiska arter ska hållas i vatten.


Arter som behöver ha tillgång till vatten och/eller mat under mässan ska ha tillgång till rent dricksvatten och/eller mat.


Giftiga djur får ej säljas till personer under 18 år.


Giftormar ska vara förpackade i dubbla behållare så att de ej kan bita eller spotta (spottkobror) genom ventilationen på behållaren. Behållaren skall vara väl synligt märkt med texten "GIFT".


För andra djurgrupper än reptiler och amfibier ska samtliga relevanta bestämmelserna i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, saknummer L80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby vara uppfyllda.


Att följa samhällets olika regler om tillstånd mm är ditt eget ansvar som säljare. Vi förutsätter att du själv kontrollerar vad som gäller för dig och dina djur. Den som bokat bord på mässan är ansvarig för alla djur på sina bord och för att alla medhjälpare följer reglerna för mässan.


Personer som ej respekterar reglerna kommer omedelbart avvisas från mässområdet.


Övriga regler


Då det ofta förekommer att säljare avviker tidigt under dagen uppmanas alla att stanna på plats tills dess att mässan stänger, detta för de betalande besökarnas skull.


Insläpp för säljare sker från kl. 8.00 och djur som ska säljas på mässan ska finnas på bordet senast kl. 11.00 för kontroll.


För att undvika onödig stress hos sålda djur bör dessa kunna lämnas kvar hos säljaren tills dess att den nya ägaren lämnar mässan. Som alternativ finns det "djurinlämning" i fiket där besökare har möjlighet att lämna in köpta djur för förvaring tills mässan är över. Upplys gärna köpare om dessa alternativ.

 


Länkar till regler och lagstiftning


Jordbruksverket - allmän information. Här hittar du även länkar till regler och förordningar.


Jordbruksverket - artskyddsförordningen information. Här hittar du även länkar till regler och förordningar.


Naturvårdsverket - allmän information. Här hittar du även länkar till regler och förordningar.


SJVFS 2019:15 - L80, regler för hur sällskapsdjur skall hållas och säljas.


SFS_2007-845 - Artskyddsförordningen, svenska regler för hotade arter mm, innehåller bilaga N och n med särskilda krav.


Rådets förordning (EG) nr 338/97 - Europeiska regler för handel med hotade arter, cites.


EU 709/2010 - Artbilagor till ovanstående, bilaga A – D.


SJVFS 2019:7 - L5, transportregler.


 


Övriga upplysningar


Observera att 2 kap, samt 3 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby gäller för mässutställare som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver handel med djur. Denna kategori försäljare måste därför uppfylla de krav på utbildning som framgår av ovan nämnda föreskrift. Dessutom krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver handel med de växt och djurarter som finns upptagna i bilaga 1 Artskyddsförordningen (2007:845) eller anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.


Djurskyddmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby omfattar även foderdjur.


Rekommendationer avseende levnadssätt, omgivningstemperatur och luftfuktighet finns i bilagorna till DFS 2004:16. Saknr L 80.


 

Vid frågor maila till wshh@live.se